Zatrudnienie obcokrajowca

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na zatrudnienie obcokrajowców. Istotne jest, aby pamiętać o konieczności dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce.

Podstawową czynnością jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę w Polsce. Wniosek składa się do odpowiedniego wojewody pod względem terytorialnym.

Warunki:
– wynagrodzenie określone w umowie z cudzoziemcem nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
– pracodawca nie mógł znaleźć pracownika w rejestrach bezrobotnych lub w obrębie osób poszukujących pracę
– wojewoda uzyska od starosty informację o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Po zrealizowaniu określonych warunków istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na pracę w Polsce na czas okres nie dłuższy niż 3 lata z opcją przedłużenia.

Opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia:

50 zł – za pozwolenie na pracę poniżej 3 miesięcy,
100 zł – za pozwolenie powyżej 3 miesięcy,
200 zł – w przypadku realizacji usługi eksportowej (delegowanie na terytorium RP).

Ważne jest, aby umowa z obcokrajowcem była sporządzona oraz zawarta w formie pisemnej oraz została przetłumaczona na język zrozumiały dla tej osoby, by mogła się ona bez problemu zapoznać z zapisami.

Estoński CIT – sprawdź na co się przygotować!