Wynagrodzenie za przestój w pracy

Przestoje w pracy nazywa się niezapowiedzianą przerwę w wykonywaniu pracy, która jest spowodowana np. jakąś awarią, czy brakiem narzędzi koniecznych do jej wykonywania.

Pracodawca jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia za czas trwania szkody, nawet jeśli nie ponosi winy za powstanie przeszkód w wykonywaniu pracy.

Otrzymywanie wynagrodzenia w czasie przestoju w pracy uwarunkowane jest pewnymi zasadami.

  1. Jeśli przestój w pracy powstał z winy pracownika wynagrodzenie nie przysługuje.
  2. Wynagrodzenia za przestój w pracy, które nie było spowodowane winą pracownika nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3. Pracownik musi w każdej chwili wykazywać gotowość do pracy.

W czasie postoju pracownik może być skierowany do tak zwanej pracy zastępczej, za którą będzie otrzymywał wynagrodzenie, które nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego za przestój.

Zdarza się również, że przestój spowodowany jest warunkami atmosferycznymi. W takim wypadku otrzymywanie wynagrodzenia jest zależne od przepisów wewnątrzzakładowych, natomiast co do zasady jest ono nieodpłatne.