Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport jednostki gospodarczej, który sporządza się na koniec każdego roku obrotowego. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego spoczywa na podmiotach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź osób dobrowolnie decydujących się prowadzić księgowość pełną.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– informacje dodatkowe (obejmują wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacje dodatkowe oraz objaśnienia).

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w języku polskim i polskiej walucie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych bądź inny dzień bilansowy.

Od 2019 roku sprawozdanie finansowe należy przekazywać do Urzędu Skarbowego online. Z tego względu dokument ten musi zostać sporządzony w formacie XML i potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak przygotowany plik należy bezpośrednio przekazać do US. Sprawozdanie należy złożyć do 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.