Porządkowa kara pieniężna dla pracownika

Pracownik, który pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy powinien wykonywać polecenia służbowe, wypełniając je z należytą starannością oraz rzetelnością. Jeżeli jednak tak się nie dzieję, to musi się liczyć z możliwością ukarania karą porządkową. Dlaczego i jak może zostać ona nałożona?

Karę porządkową nakłada się na osobę za nieprzestrzeganie przepisów BHP, opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia oraz za spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

Zgodnie z prawem pracy pracodawca ma prawo do ukarania pracownika za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku zakładzie pracy, a także za niedostosowanie się do przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy.

Obecnie istnieją trzy rodzaje kar porządkowych:

  1. kara upomnienia
  2. kara nagany
  3. kara pieniężna

Przy wyborze kary porządkowej pracodawca bierze pod uwagę stopień przewinienia pracownika, rodzaj naruszenia oraz dotychczasowy przebieg stosunku pracy i wielkość poniesionej szkody. Pracodawca nie ma możliwości dowolnego kształtowania wysokości kary pieniężnej, ponieważ to uregulowane zostało w Kodeksie Pracy. Wysokość kary nie może więc przekroczyć jednodniowego wynagrodzenia pracownika lub 1/10 wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie specjalnego zawiadomienia o zastosowaniu kary na piśmie.