O czym mówi Kodeks Pracy

Kodeks Pracy to dokument, który reguluje prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Aktualnie obowiązujący kodeks został opracowany w 1974. Od tego czasu jego treść była wielokrotnie zmieniana i modyfikowana.

Kodeks pracy składa się z 15 rozdziałów, każdy z nich porusza inne zagadnienie i reguluje inną kwestię.

1. Ogólne przepisy
2.Stosunek pracy
3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
4. Obowiązki pracodawcy i pracownika
5. Odpowiedzialność materialna pracowników
6. Czas pracy
7. Urlopy pracownicze
8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
9. Zatrudnianie młodocianych
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
11. Układy zbiorowe pracy
12.Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
14. Przedawnienie roszczeń
15. Przepisy końcowe
Jeśli dane zagadnienie nie zostało poruszone w Kodeksie Pracy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego lub rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Pracy.