Jakie informacje muszą znaleźć się na fakturze?

Aby faktura została uznana za prawidłowo wystawioną i stanowiła dowód księgowy musi oprócz nazwy zawierać określone podpisami dane:

 • numer faktury (należy pamiętać o prawidłowej kontynuacji np. 1/4/20, 2/4/20, 3/4/20 itp.),
 • nazwa prowadzonej firmy wraz z dokładnym jej adresem,
 • NIP prowadzonej firmy,
 • nazwa oraz adres kupującego,
 • data wystawienia faktury,
 • data sprzedaży, jeśli jest inna niż sporządzenia faktury,
 • nazwa usługi lub sprzedanego towaru plus jednostka miary,
 • cena jednostkowa netto (bez VAT),
 • stawka opodatkowania,
 • wartość towarów netto,
 • kwota należnego podatku od całej faktury, trzeba dokonać podziału na kwoty związane z określonymi stawkami VAT,
 • wartość kwoty do zapłacenia ogółem, łącznie z kwotą podatku.

Ponadto faktura może zawierać takie dane, jak:

 • sposób zapłaty,
 • termin zapłaty,
 • numer konta bankowego, na który Klient powinien dokonać zapłaty.