Informacja o warunkach zatrudnienia

Jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających zawarcie stosunku pracy jest umowa o pracę. Warto zaznaczyć, że dodatkowo pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie powinien otrzymać informację o warunkach zatrudnienia. Istotne jest, że w ciągu 7 dni od zawarcia umowy pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi powyższych informacji.

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla stron. Dokument należy dołączyć do części „B” akt osobowych pracownika.

Przede wszystkim pracodawcy powinni pamiętać o aktualizacji informacji w przypadku zmiany warunków zatrudnienia (norma czasu pracy, zmiana okresu wypowiedzenia, zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia itp.). Pracownik powinien otrzymać aktualne informacje w ciągu 30 dni od wystąpienia zmian.

Informacja o warunkach zatrudnienia nie powinna być gotowym formularzem do wypełniania. Ustalenia muszą zostać dopasowane w sposób indywidualny do każdego pracownika.