Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Poprzez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się m.in. do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w określonym miejscu oraz czasie. Zatrudniający natomiast ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za wypełnione przez pracownika zadania.

Do obowiązkowych składników wynagrodzenia zaliczyć można m.in.: wynagrodzenie zasadnicze, chorobowe, urlopowe, za nadgodziny i pracę w porze nocnej, odszkodowania, odprawy emerytalno-rentowe, diety, prowizje, premie oraz dodatki do wynagrodzenia. Pracodawca w kwestii ustalania wynagrodzeń może sam zadecydować o doborze odpowiednich składników, które pełnią m.in. funkcję motywacyjną dla pracownika.

Jednym z najważniejszych płacowych obowiązków jest wynagrodzenie zasadnicze. Podstawowy i obowiązkowy składnik pensji określony może być stawką miesięczną, godzinową, akordową oraz prowizyjną.

Wypłacane zostaje w całości w tej samej wysokości za każdy miesiąc przepracowany w pełnym zakresie. Na pensję wpływu nie ma np. liczba godzin wynikająca z rozkładu pracy. Dokonać można natomiast obniżenia, gdy pracownik był nieobecny w pracy.

Wszelkie warunki płacowe dokładnie określone powinny zostać na piśmie poprzez układ zbiorowy pracy.