Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego. Istotą tej umowy jest dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wykonanie powierzonego zlecenia ma nastąpić z dochowaniem należytej staranności, ale przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany do osiągnięcia umówionego rezultatu.

Czynności w ramach umowy zlecenia mogą być wykonywane przez osobę przyjmującą bez otrzymania przez nią wynagrodzenia, a więc nieodpłatnie. Jednakże nieodpłatność czynności musi wynikać z umowy zawartej między stronami lub z konkretnych okoliczności, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się do jego dokonania nieodpłatnie. W razie braku powyższych warunków przyjmuje się, że za wykonywanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest płatne dopiero po wykonaniu zlecenia, jednak inaczej tę kwestię można uregulować np. umową. 

Warte uwagi jest także uregulowanie, które pozwala przyjmującemu zlecenie powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy wynika ona z umowy lub ze zwyczaju, albo gdy przyjmujący zlecenie jest do tego zmuszony przez okoliczności. W razie przekazania wykonania zlecenia osobie trzeciej, przyjmujący zlecenie jest obowiązany do poinformowania dającego zlecenie o osobie i jej miejscu zamieszkania.