Co powinno zawierać świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje na temat przebiegu zatrudnienia danego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Musi ono zostać wydane do 7 dni po ustaniu zatrudnienia i powinno zawierać:

– dane firmy: nazwa, siedziba lub adres zamieszkania pracodawcy, REGON, KRS lub numer NIP,
– dane pracownika: imię i nazwisko, imiona rodziców i data urodzenia,
– informacje o zatrudnieniu: okres zatrudniania, wymiar czasu pracy – etat, zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy,
– informacje o sposobie ustania stosunku pracy: okoliczności wygaśnięcia lub tryb rozwiązania umowy,
– informacje związane z uprawnieniami pracowniczymi i uprawnieniami z ZUS: liczba wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego, informacje na temat uprawnień i świadczeń przewidzianych przez prawo pracy, wykorzystania urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego lub macierzyńskiego,
– podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej,
– pouczenie o możliwości wystąpienia do sądu pracy.