Co należy wiedzieć o FGŚP?

To już ponad 20 lat, jak przedsiębiorcy opłacają za zatrudnionych pracowników składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który powszechnie znany jest jako FGŚP. Niestety wciąż wiele osób nie ma pojęcia czym jest dany fundusz, a także na co przeznaczane są środki na niego przekazywane.

FGŚP – państwowy fundusz celowy, dla którego głównym celem jest ochrona roszczeń pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Spośród zadań owego funduszu, możemy rozróżnić dwa podstawowe, a mianowicie:
– reguluje wpłaty świadczeń, które są należne pracownikom od pracodawcy, który okazał się niewypłacalny,
– ubiega się o zwrot środków/wypłaconych świadczeń od podmiotów oraz osób, które są do tego zobowiązane.

WAŻNE!
Gwarancją funduszu objęci są nie tylko obecnie zatrudnieni pracownicy. Istotne jest to, że o nabycie świadczeń z funduszu starać mogą się również:
– były pracownik,
– członek rodziny zmarłego pracownika/byłego pracownika, który jest uprawniony do renty,
– pracodawca,
– syndyk,
– likwidator,
– osoba, która zarządza majątkiem pracodawcy.

Obecne przepisy prawa zobowiązują pracodawcę do opłacania składek na FGŚP za pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Wysokość danej składki wynosi zaledwie 0,10% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Jako kolejne źródło finansowania funduszu są kwoty, które uzyskano z dochodzenia zwrotów należności oraz realizacji zabezpieczeń na majątkach dłużników.