Brak ewidencji czasu pracy pracownika – czy niesie to za sobą poważne skutki?

Zgodnie z artykułem Kodeksu Pracy, pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionego do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia oraz innych świadczeń.

Jeżeli właściciel firmy prowadził ewidencję czasu w sposób nieprawidłowy lub w ogóle, to liczyć się musi w skutkach z negatywnymi konsekwencjami. Sąd ma prawo do negatywnej oceny pracodawcy i w najgorszym wypadku nawet do zasądzenia na rzecz pracownika wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Inaczej wygląda sytuacja pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, a także pracowników otrzymujących ryczałt za godziny lub za pracę w porze nocnej. Zgodnie z kodeksem pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji godzin pracy, jednak zobowiązany jest do prowadzenia aspektów organizacji takich jak urlopy lub inne usprawiedliwione nieobecności. Ilość zadań powierzonych pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy powinna być jednak możliwa do wykonania w obowiązującym wymiarze czasu pracy. W pełnym przeciętnie wynosi 40 godzin w 5-dniowym tygodniu czasu pracy.